Intervju med SCF´s generalsekreterare Anders Karlsson

Till slut lyckades vi få tag på GS Anders Karlsson och få honom att ställa upp i en intervju som här följer.
Först; tack för att du ställer upp!
– Ingen orsak!

När började du märka av de nya vindarna i förbundet?
– Vid det konstituerande mötet 2011.

Vem var det som startade det hela, eller bara växte det fram… och i så fall, vem var drivande?
– Jag upplever det absolut vara Jahn Ekman.

Hur har stämningen bland personalen varit?
– Stämningen mellan personalen har det aldrig varit några problem med, i alla fall inte vad jag noterat. Vi har varit samstämmiga och det är ju naturligt eftersom vi arbetar med samma verksamhet. Däremot har det varit en frustration över att inte styrelsen lyssnat på personalsituationen och arbetsbelastningen. Denna ohörsamhet upplevde jag även med tidigare styrelser som dock aldrig uppträdde ”personalfientligt”.

Har någon slutat pga. av dålig stämning, eller med ett starkare ord; vuxenmobbing?
– Jag kanske inte skulle kalla det mobbing men åtskilliga gånger har styrelseledamöter tagit på sig uppgifter som sedan akut lämpats över på kansliet som inte haft möjlighet att planera för det. På senare tid ofta åtföljt av uttryck som; ”du har ju betalt för att fixa detta”.
– Svaret är alltså Ja, det kan inte uteslutas utan är snarare troligt att detta varit orsak att några slutat, dock får de som slutat själva uttala sig om detta.

Sportchef – slutat
Förbundskapten- slutat
Administratör – slutat
GS – vill de bli av med
Blir det inte svårt med kontinuitet på kansliet när all ”erfarenhet” försvinner?
– Sedan jag kom in i styrelsen i mitten av 90-talet och säkert före det så har insikten varit att kansliet stått för kontinuiteten och så är det naturligtvis även i fortsättningen. Mångt och mycket inte minst sponsorfrågan bygger på relationer och förtroende som byggs upp över tid. Detta gäller även andra kontakter med t ex SOK och RF vilka är viktiga för vår verksamhet.

Vid mötet 1 december beslöts det att säga upp ditt distansvtal, men, då inte personalens representant, M Lindberg Wall, var kallad så var väl mötet inte beslutsmässigt, dvs. de kan inte ta sådana beslut enligt stadgarna då alla inte var kallade, stämmer detta?
– Det stämmer att stadgarna säger att samtliga ska vara kallade för att beslut ska kunna tas, se Kap 5 § 1 & § 3.

Du fick en reprimand för din telefonmedverkan vid mötet 13 december, hur har praxisen varit gällande telefonmedverkan vid tidigare möten?
– Det stämmer att jag fått ett dokument som det står ”Erinran” på och anledningen ska vara att jag inte fysiskt medverkade vid styrelsemötet i Göteborg 13 december. Jag hade innan anmält både till ordf och v ordf att jag skulle medverka på telefon då jag vid den tiden inte såg det försvarbart att lägga två dagar för att fysiskt närvara. Handlingarna med den föreslagna organisationsplanen hade vi haft tid att studera innan.

– Praxis har alltid varit att den som inte kunnat vara med fysiskt har kunnat välja telefon och något annat hade heller inte meddelats innan detta möte. Jag har sett att styrelsen nu förfasar sig över att de sent till detta möte fick budgetsammanställning, då ska man notera att den frågan eller verksamhetsplan och andra ärenden inför Förbundsmötet inte fanns med på agendan.

Var det inte som så att du även vidtalade din telefonnärvaro till några av styrelsens ledamöter i god tid innan mötet? Samt att Näslund getts tillstånd att närvara via telefon? Något som har varit praxis under många år i förbundet, eller hur?
– Se svaret ovan, dessutom påtalade Sportchefen vid mötet att jag väntade vid telefon. Hon fick då svaret att hon inte skulle försvara Karlsson?!

Om du skulle få gissa fritt, vilken agenda tror du att Tony Pölder främst har?
– Jag väljer att inte svara på detta då det skulle vara spekulationer, det får var och en gissa.

Vid flera tillfällen har Pölder lagt upp bilder i sin blogg där han visar sina fortkörningar, ibland med en ”passning” till Garry Jones, vad tycker du om detta?
– Jaså, jag förstår inte syftet. Jag har säkert också ibland överskridit lagstadgad hastighet men dessa tillfällen vill man väl behålla för sig själv. Jag tycker absolut att man har ett ansvar att föregå med gott exempel.

Är detta verkligen förenligt med RF’s trafikpolicy som förbunden förbinder sig att följa?
– Självfallet är det inte förenligt med vår egen policy* från 2009 heller. Se fotnoten nedan, reds anm.

*Trafikpolicy

– Vid persontransporter strävar vi alltid efter att följa hastighets- och trafikregler samt ett gott omdöme. Vi är med och arbetar för ett förverkligande av 0-visionen för trafiksäkerhet, att inga skall dödas eller skadas i eller av trafiken.

– För att uppnå detta har vi följande riktlinjer:
– Att chauffören är utvilad och opåverkad av alkohol och droger.
– Att klubbuss eller aktuellt fordon alltid är i trafikdugligt skick
– Att alltid ta god tid på sig för att undvika stress och kunna anpassa hastighet efter väglag
– Att samtliga i aktuella fordonet använder bilbälte
– Att vid användandet av cykel alltid använda hjälm och rätt utrustning för säsongen, lyse, reflexer m.m
– Att för vår miljös skull sträva efter samåkning till tävlingar, möten m.m.

Borde inte styrelsen reagera på Pölders fortkörningar med hänsyn till RF’s trafikpolicy?
– Man kan ju tycka att de i a f skulle delge honom att det är mycket olämpligt att offentliggöra det som han då gjort. Det skadar ju även organisationen med debatter om detta som följd.

Styrelsen gick nyss ut med en informationsskrift om vad som hänt; de tar bladet från munnen; där kan man läsa att det var sportchefen som strök EM-deltagandet i sommar, vad är din kommentar om det?
– Styrelsen talade vid styrelsemötet 19 januari om för oss (GS och SC) att landslagsverksamheten kostade alldeles för mycket. Ordföranden tyckte det var orimligt att kanske 20-50 personer skulle få kosta 5,2 milj och resterande av de licensierade skulle dela på några hundra tusen?! Jag blev verkligen orolig över att styrelsen inte kände att det är SCF och ingen annan del av organisationen som har ansvaret att bedriva landslagsverksamhet. Styrelsen kommenderade därför SC att ta bort verksamhet till förmån för annat.

Det ryktas om ett visst missnöje bland sponsorerna över den senaste tidens händelser. Tror du att det finns en risk att någon av dem hoppar av?
– Jag hoppas inte det, men det har i dialog med mig pratats om behov av omförhandling. Sponsorerna har under en tid ställt frågor som helt klart påvisar en oro. Denna oro tycks inte styrelsen uppfatta när man läser de mailväxlingar som förevarit. Jag har vid flera tillfällen skämts å SCF:s vägnar över de svar sponsorerna fått från styrelsen.

Vilken i så fall?
– Jag kommenterar inte mina samtal med sponsorerna.

Det kom aldrig fram någon ”backdrop” till Ban-SM i Falun och du fick skulden för det enligt vad vi har erfarit; vad hände egentligen?
– Vi har vårt sponsormaterial i lastbilen som CK U6 förvaltar i Tidaholm. Jag meddelade Thomas Rehn att banderoller och ”backdrop” skulle skickas till Falun. Jag fick till svar att han skulle ombesörja detta veckan därpå. När jag så kollade om personalen på Velodromen hämtat materialet på leveransadressen visade det sig att det enda som kommit var ett paket från Vårgårda?! När jag då kollade detta med Rehn sa han att han istället bett Vårgårda CK skicka banderoller. Det innebar att det var fel banderoller och ingen ”backdrop”. Sedan visade det sig att Rehn inte hade en aning om var ”backdropen” fanns, utlämnad men inte tillbakalämnad.

Vi har fått uppgifter om att andra styrelsemedlemmar, läs Rehn, totalt struntat i att skicka den till Falun, stämmer det?
- Jag hänvisar till svaret på den tidigare frågan.

Det verkar som om styrelsen ”letar” efter missar i det du gör för att kunna bli av med dig; kommentar?
– Helt uppenbart att man inte bara ”letar”, jag noterade under hösten att styrelsen hade uppfattning om att jag av ordföranden informerats om en rad saker utan att så skett. Med detta så ville man ge övrig personal uppfattningen att jag undanhöll dem information.

Stämmer det att Tony Pölder skickade ut ett mejl till sina allierade där det stod något i stil med: ”Vi måste bli av med bromsklossen Anders Karlsson, men han råkade även cc:a det till dig?
– Ja, det stämmer. Jag har också både till ordförande den 7 december framfört att situationen är ohållbar eftersom detta är en personfråga varför han borde se sig om efter en annan GS eller själv avgå. Jag konfronterade styrelsen 19 januari med samma sak att det handlar om personfråga och fick ett medgivande svar. – Därför har jag väldigt svårt att förstå att styrelsen inte agerar utifrån detta och löser det med mig, detta är naturligtvis förhandlingsbart och borde vara helt naturligt för att lättare driva sin organisationsförändring.

Hur tror du att allt det här slutar?
– Jag konstaterar att en stor skada redan åsamkats vår idrott och att relationer som nu ”naggats i kanten” aldrig blir desamma. Det är nu en väldigt slak lina som SCF balanserar på och jag hoppas verkligen inte att allt ska gå åt h-vete.

Vem blir ordförande?
– Eftersom jag kanske är naiv så tror jag Svensk Cykel tar sitt förnuft tillfånga och väljer Yvonne Mattsson. Hon har kontakter och lång erfarenhet av sponsorsarbete ”från andra sidan”, hon har dessutom goda kontakter internationellt, ett gediget intresse samt har tidigare visat att hon är beredd att lägga den tid som krävs. Jag hoppas och tror också att personalen då behandlas med betydligt mer empati och respekt.