Utbyggd cykelinfrastruktur kan ge bättre luft

Ramboll är ny medlem i organisationen Svenska Cykelstäder, en förening vars syfte är att arbeta för ökad och säkrare cykling. Rambolls cykelexperter arbetar med cykelutveckling i hela landet på kommunal, regional och statlig nivå och hoppas både få ny kunskap och kunna bidra med kompetens genom medlemskapet.

 

– Genom vårt medlemskap i Svenska Cykelstäder hoppas vi kunna bidra med kunskap inom allt från infrastrukturutformning och säkra skolvägar via datainsamling och modellering till mobility management och strategisk cykelutveckling. Vi hoppas också få ännu bättre kunskap om vilka utmaningar kommuner och regioner står inför och på så sätt se till att våra uppdrag ger större nytta, säger trafikplaneraren André Kingstedt som också är Rambolls kontakt gentemot Svenska Cykelstäder.

– Det är glädjande att välkomna Ramboll som associerade medlemmar i Svenska Cykelstäder. Deras kompetens kompletterar nätverket och vi blir därmed en ännu starkare röst för att öka det hållbara resandet, säger Moa Rasmusson, ordförande i Svenska Cykelstäder.

Andr Kingstedt Ramboll  Moa Rasmusson ordfrande i Svenska Cykelstder

André Kingstedt, trafikplanerare på Ramboll och Moa Ramusson, ordförande i Svenska Cykelstäder

När förra året summerades kunde det konstateras att Ramboll arbetat med att förbättra cykelmöjligheterna i 42 svenska städer – för nära en tredjedel av Sveriges befolkning. Supercykelstråk i Skåne, cykelplaner i Värmland och utformningsprinciper för korsningar mellan cyklande och gående i Göteborg är några exempel på nyligen genomförda uppdrag.

– Om vi genom vårt medlemskap kan bidra till att fler upptäcker friheten att cykla genom att skapa bra förutsättningar för cykling både i städer och på landsbygden kan vi samtidigt få en hållbarare och lyckligare värld, menar André Kingstedt.

Ramboll lanserade i höstas tjänsten Happy Commuter som ger cyklister möjligheten att se luftkvaliteten på olika cykelvägar. Den största källan till utsläpp av partiklar och kväveoxider i städer är vägtransporter och förbättrad luftkvalitet nås enklast genom minskad biltrafik. Rambolls luftkvalitetsrapport 2019 visade att ett 30-tal svenska städer når inte upp till riksdagens miljökvalitetsmål.

I flera kinesiska städer har luftkvaliteten märkbart förbättras till följd av coronapandemin och detta förklaras främst av minskade vägtransporter, menar Daniel Nilsson som är luftkvalitets- och miljöexpert på Ramboll.

– Om coronapandemin i Sverige leder till minskat resande med fossilberoende transporter kan vi även förvänta oss förbättrad luftkvalitet här. Det håller dock bara i sig så länge resandet med fossilberoende transporter hålls fortsatt nere. Om läget normaliseras kommer luftkvaliteten att försämras igen och därför är det viktigt att vi planerar städer så att vi minskar bilberoendet. Ett sätt är utbyggnad av bra infrastruktur för cyklister, säger Daniel Nilsson.

Daniel Nilsson luftexpert p Ramboll

Daniel Nilsson, expert på luftkvalitet och miljö på Ramboll. Foto: Rosie Alm